Αναγκαστικά εδώ παρατίθενται αποσπασματικά μόνο προτάσεις από τα πολυσέλιδα κριτικά υπομνήματα των φορέων. Αναζητήσετε τα ίδια τα υπομνήματα ή συναφή δελτία τύπου στις ιστοσελίδες των φορέων.

Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)

«Επισηµαίνεται θέµα ελλιπούς συντονισµού και συνεργασιών µε υπηρεσίες και πολιτικές ηγεσίες άλλων υπουργείων. Ο Νόµος ρητά ορίζει: ότι το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια: “καταρτίζονται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια Υπουργεία και οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα”…»

«Στην εκδήλωση του ΣΕΠΟΧ η προσέλευση ήταν μεγάλη. Παρέστησαν βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι φορέων-μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και άλλων συλλογικών φορέων… Εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν προσήλθαν παρόλο που είχαν προσκληθεί…»

«…επιδίωξη [είναι το ΕΧΣ] να έρθει στη Βουλή ως νομοσχέδιο για να μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις, κατά τους βουλευτές. Τα Ειδικά Πλαίσια να μην προωθηθούν ως ΚΥΑ αλλά ως Ν/Σ ή Π.∆., για δυνατότητα ελέγχου…»

«Εκφράστηκε η συμφωνία επί της αρχής με την αναγκαιότητα προώθησης του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένων βελτιώσεων…»

«…επισημάνθηκε η γενικότητα και η ασάφεια επιμέρους διατάξεων, καθώς και η έλλειψη συγκεκριμένων χρονικών χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή των βασικών στόχων και επιδιώξεων του σχεδίου…»

«…επισημάνθηκε ο υπερτονισμός του στόχου της ανταγωνιστικότητας έναντι των στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής…»

«…σύγχυση µεταξύ συγκοινωνιακών και αναπτυξιακών αξόνων…»

«…ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη του Δυτικού διαμερίσματος της χώρας (Ιονία οδός, δυτικός σιδηροδρομικός άξονας, άξονας φυσικού αερίου, αδριατικός διάδρομος), στην εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης των νησιωτικών περιοχών στις υποδομές και υπηρεσίες και στην απεξάρτησή τους από την κηδεμονία της Αθήνας…»

«…Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την πολιτική χρήσεων γης, με έμφαση στον περιορισμό, με στόχο την κατάργηση, της εκτός σχεδίου δόμησης…»

[Από το υπόμνημα που κατέθεσε επί του Σχεδίου ΚΥΑ στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (30.11.2007) και την ανακοίνωση μετά την ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποίησε στις 21.11.2007 για το Εθνικό Χωροταξικό]

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

«Η Δ.Ε. του ΤΕΕ αποδέχτηκε καταρχήν προώθηση της ΚΥΑ για το Γενικό Πλαίσιο…[στηριζόμενη] στην αντίληψη ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός συγκροτεί συνεχή διαδικασία –έναντι σχεδίων κειμένων– και είναι δυνατόν να παραλαμβάνει συνεχείς βελτιώσεις.»

«…είναι ένα κείμενο γενικόλογο, εξαιρετικά απονευρωμένο, ασαφές και αποσπασματικό… οι βελτιώσεις θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένες… σύμφωνα με τις απόψεις που κατατέθηκαν από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλίζεται μια καταρχήν συναίνεση.»

«…όλο το κείμενο διαπνέεται από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας προτάσσοντας σε πολλά άρθρα την έννοια “ανταγωνιστικότητα” έναντι της έννοιας “χωρική συνοχή”»

«…αγνοεί τα οικιστικά κέντρα του νησιωτικού χώρου…»

«το θέμα της προστασία του περιβάλλοντος, είτε είναι φυσικό και πολιτιστικό, είτε είναι δομημένο, δεν αναδεικνύεται καθόλου (διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση απορριμμάτων, πολιτική τοπίου, κλπ)…»

«[πρέπει να επιδιωχθεί] λειτουργική ενσωμάτωση της Ελλάδας στον περιβάλλοντα χώρο της, της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, και όχι μονοσήμαντα σε αυτήν του χώρου της ΕΕ…»

«Στην ΚΥΑ θα πρέπει τουλάχιστον να περιληφθεί η πρόταση για την άμεση ανάγκη πολιτικής αποκέντρωσης, με τη δημιουργία μικρότερου αριθμού αιρετών οργάνων και ισχυρών περιφερειακών δομών, ώστε να σταματήσει να λειτουργεί η χώρα ως μία και μόνη περιφέρεια με κέντρο την Αθήνα και παράρτημα τη Θεσσαλονίκη»

[Από το υπόμνημα στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (15.11.07) και την απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για το Σχέδιο ΚΥΑ (11.12.2007)]

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ)

«…παρά τις αναφορές σε στόχους όπως οικονομική και κοινωνική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, δεν διαμορφώνει την αναγκαία ολοκληρωμένη συνεκτική προσέγγιση που να υποστηρίζει λύσεις συμβατές με πραγματικές αναπτυξιακές τάσεις και ανάγκες του ελλαδικού χώρου, σε αντιστοιχία με τις αρχές-στόχους: ισορροπία, προστασία, ανάπτυξη. Αντί αυτών το σχέδιο επικεντρώνεται και καθαγιάζει την ‘ανάπτυξη’ που μέχρι τώρα υπηρετεί η χώρα, παραγκωνίζοντας τους δύο άλλους στόχους…»

«…είναι σαφής η προτίμηση στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος σε σχέση με την ελλιπέστατη έως ανύπαρκτη προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος…»

«…είναι σαφής η επιδίωξη για μεγαλύτερη ενίσχυση-συγκέντρωση της ανάπτυξης στα δύο μητροπολιτικά κέντρα και σε συνέχεια στην ενίσχυση των ‘λοιπών εθνικών πόλων’…»

«…το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών θα έπρεπε να είναι κυρίαρχο και πρώτο σε αναφορά στο παρόν σχέδιο… αντ’ αυτού στο πρόβλημα γίνονται μόνο γενικές αναφορές…»

[Από το υπόμνημα που κατέθεσε επί του Σχεδίου ΚΥΑ στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (5.12.2007)]

Περιβαλλοντικές οργανώσεις

«…ο σκοπός και οι στόχοι του ΓΠΧΣΑΑ, ειδικότερα η διαμόρφωση “ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης” για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δεν μπορεί παρά να τυγχάνουν θετικής αποδοχής.»

«…δεν είναι πάντα ευκρινής (γίνονται μόνο ασαφείς και κυρίως περιγραφικές αναφορές) η δέσμευση για ουσιαστική εναρμόνιση με διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις (Οδηγία για τη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου, Οδηγία για το Νερό, κλπ)…»

«…κραυγαλέα έλλειψη αποτελεί ο ανούσιος και ασαφής χειρισμός του ζητήματος της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων! Δεν αντιμετωπίζονται ούτε ως παραγωγικός τομέας ούτε ως βασική χρήση γης.»

«…Δεν αναλύονται επαρκώς τα εξής κορυφαίας σημασίας ζητήματα: διαχείριση ακτών, διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων και αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων (ερημοποίηση, λειψυδρία, ρύπανση υδάτων, κλπ), διαχείριση αποβλήτων, οικονομικά εργαλεία (π.χ. τιμολόγηση της χρήσης των φυσικών πόρων, κατάργηση στρεβλών επιδοτήσεων), θεσμικά ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τις συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού.»

[Από τις κοινές θέσεις δέκα περιβαλλοντικών οργανώσεων επί του Σχεδίου ΚΥΑ (3.12.2007): Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ-Σύλλογος Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS, MΟm-Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace, WWF Ελλάς]

Advertisements